شماره‌های پیشین نشریه

شهریور 1400، صفحه 1-95 خرداد 1400، صفحه 1-74 شهریور 1399، صفحه 1-78 آذر 1398، صفحه 1-48

در اصطلاح ریاضی نماد دلتا برای نمایش دادن میزان اختلاف در تغییر یک متغیر به کار می‌رود. نهادن نام دلتا بر این نشریه نشانگر اختلاف نگاه عموم ما مردم با دیدگاه علم است؛ اختلاف پتانسیلی که باعث برقراری جریان ترویج علم می‌شود.

بر اساس مجوز ۷۴۷۳۸۰۳ تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اعطای امتیاز نشریة حرفه‌ای به نشریة دلتا به صاحب امتیازی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران موافقت شد. بر این اساس دلتا، نشریة علمی ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود و مقالاتی که در شماره‌های قبلی این نشریه منتشر شده است نیز از این امتیاز برخوردار خواهند بود.

شماره جاری: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، شهریور 1400، صفحه 1-95 

معرفی کتاب

کووید19: بازتنظیم بزرگ

صفحه 22-23

سجاد حفیظی بارجین


علم

آیا ادبیات علم است؟

صفحه 41-43

نیلوفر قربانی ثانی


ویتامین نور

صفحه 64-66

سید محمد حسینی‏‌نژاد


شناسنامه نشریه