شماره‌های پیشین نشریه

تابستان 1399، صفحه 1-78 پاییز 1398، صفحه 1-48

در اصطلاح ریاضی نماد دلتا برای نمایش دادن میزان اختلاف در تغییر یک متغیر به کار می‌رود. نهادن نام دلتا بر این نشریه نشانگر اختلاف نگاه عموم ما مردم با دیدگاه علم است؛ اختلاف پتانسیلی که باعث برقراری جریان ترویج علم می‌شود.

بر اساس مجوز ۷۴۷۳۸۰۳ تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اعطای امتیاز نشریة حرفه‌ای به نشریة دلتا به صاحب امتیازی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران موافقت شد. بر این اساس دلتا، نشریة علمی ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود و مقالاتی که در شماره‌های قبلی این نشریه منتشر شده است نیز از این امتیاز برخوردار خواهند بود.

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، تابستان 1399، صفحه 1-78 

4. جا مانده از ترویج

صفحه 10-11

ساسان اشرفی مهابادی


مقاله ترویجی

8. دنیای باکتریایی روده

صفحه 33-36

احمدرضا مفیضی؛ فاضل امیرواحدی


14. قاتل خاموش

صفحه 56-58

سیده معصومه اندرامی


15. تحصیل؛ تفریح یا حرفه؟

صفحه 60-62

سید داریوش طاهرزاده


19. فوتبال یا قدرت نرم

صفحه 72-76

ایلیا کرد؛ مهرداد ربیعی