اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین سمندری مقدم

کارشناسی ارشد مربیگری‌ کسب و کار مدیرمسئول نشریه دلتا

mohamad.smd800gmail.com

سردبیر

الهه بابازاده

ترویج و آموزش کشاورزی گرایش نوآوری و کارآفرینی سردبیر نشریه دلتا

ele.babazadegmail.com

مشاور

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

استاد تمام مرتع داری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mazare
mazareut.ac.ir

h-index: 5  

مدیر وب سایت

علیرضا صبا

مهندسی ماشین های صنایع غذایی عضو انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران | خبرنگار نشریه

alirezasaba.ir
alireza.sabaut.ac.ir
0000-0002-4969-8329

اعضای هیات تحریریه پیشین

علی اصغر خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام مدیرمسئول سابق نشریه دلتا| دبیر سابق اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور

aakhaliliut.ac.ir

فاطمه سخاوت

دانشجوی کارشناسی زیست شناسی گیاهی سردبیر سابق نشریه دلتا |عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی دانشگاه تهران

sekhavat.fut.ac.ir