مدیر مسئول


علی اصغر خلیلی دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام

  • aakhaliliut.ac.ir

سردبیر


فاطمه سخاوت عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی زیست شناسی گیاهی

  • sekhavat.fut.ac.ir

مدیر تحریریه


امین صادقی دبیر دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

  • amin.sadeghiut.ac.ir

مشاور


دکتر محمدعلی زارع چاهوکی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

استاد تمام مرتع داری

مدیر وب سایت


علیرضا صبا عضو انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران | خبرنگار نشریه

مهندسی ماشین های صنایع غذایی