اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اصغر خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور

aakhaliliatut.ac.ir

سردبیر

فاطمه سخاوت

دانشجوی کارشناسی زیست شناسی گیاهی عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی دانشگاه تهران

sekhavat.fatut.ac.ir

مدیر تحریریه

امین صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دبیر دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

amin.sadeghiatut.ac.ir

مشاور

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

استاد تمام مرتع داری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mazare
mazareatut.ac.ir

h-index: 5  

مدیر وب سایت

علیرضا صبا

مهندسی ماشین های صنایع غذایی عضو انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران | خبرنگار نشریه

alirezasaba.ir
alireza.sabaatut.ac.ir
0000-0002-4969-8329