تحلیل تاب‌آوری آموزشگران نظام آموزش عالی کشاورزی ایران در بحران همه‌گیری کووید 19

نوع مقاله : فرهنگ

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانش‏ آموخته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

همه‏گیری کووید1۹ باعث تغییرات اساسی در همه‏ی ابعاد زندگی انسان شده است، به‌گونه‌ای که مردم جهان در حال تجربه‏ی دوران نوینی از حیات اجتماعی همراه با چالش‌های آن هستند. در این شرایط، بسیاری از نظام‌های آموزشی ازجمله نظام آموزش کشاورزی تحت‌فشارهای روانی به‌طور ناگهانی ناگزیر به استفاده از آموزش مجازی شده‌اند تا بتوانند آموزش و یادگیری را ادامه بدهند. با توجه به اهمیت نقش آموزشگران در سیستم‌های آموزشی، لازم است که آموزشگران تاب‌آور شوند تا در شرایط بحرانی بتوانند از مشکلات و چالش‌ها عبور کنند و با شرایط جدید سازگار شوند.

کلیدواژه‌ها