دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، آذر 1398، صفحه 1-48 

مطالب عمومی

نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی-ترویجی UTTED

صفحه 1-48

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی


سخن سردبیر

سخن آغازین

صفحه 3-3

فاطمه سخاوت


شماره‌های پیشین نشریه

شهریور 1400، صفحه 1-95 خرداد 1400، صفحه 1-74 شهریور 1399، صفحه 1-78 آذر 1398، صفحه 1-48