دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، پاییز 1398، صفحه 1-48 

مطالب عمومی

1. نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی-ترویجی UTTED

صفحه 1-48

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی


سخن سردبیر

2. سخن آغازین

صفحه 3-3

فاطمه سخاوت


12. دایرة فرصت آفرینی

صفحه 35-36

محمد صداقتی جهرمی


شماره‌های پیشین نشریه

بهار 1400، صفحه 1-74 تابستان 1399، صفحه 1-78 پاییز 1398، صفحه 1-48