نوع مقاله: خبر و گزارش

نویسنده

سردبیر نشریه

چکیده

دو خبر تازه از فعالیت‌های تیم دانشجویی UTTED