همزمان با دومین جشنوارة فرهنگ؛ چهارمین دورة مسابقة سخنرانی‌های ترویجی دانشگاه تهران برگزار شد

نوع مقاله : خبر و گزارش

نویسنده

خبرنگار

چکیده

چهارمین دورة مسابقه سخنرانی‌های ترویجی دانشگاه تهران همزمان با دومین جشنوارة فرهنگ با شعار «ترویج فرهنگ دانشگاهی، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی» به کار خود پایان داد...