آیندة رابط‌های انسان-ماشین چگونه خواهد بود؟

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای پیوستة بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی کوتاه سیر تکامل رابط‌های انسان-ماشین خواهیم پرداخت و سپس به‌صورت مفصل‌تر نحوة تعامل انسان با ماشین‌های امروزی به کمک رابط‌های جدید را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد تا بفهمیم که چه آینده‌ای در انتظار انسان است؟ در این راستا به تلاش‌ها جهت کنترل جهان اطرافمان با ذهن خودمان با رویکرد توان‌بخشی معلولین به کمک ماشین‌ها اشاره می‌کنیم. همچنین به روی دیگر سکه نگاهی می‌اندازیم و خطرات ماشین‌ها همانند احتمال کنترل ذهن افراد، افکار و احساسات آن‌ها با استفاده از ماشین‌ها، به خطر افتادن حیات دموکراسی و... را طرح و بررسی می‌کنیم...

کلیدواژه‌ها