درک صدا در گیاهان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکترای گیاه‌پزشکی گرایش حشره‌شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

دریافت صدا توسط گیاهان و توانایی پاسخ به آن اهمیت زیادی برای بقا و زنده‌مانی آن‌ها دارد. گیاهان با درک صدای گرده‌افشان‌ها به‌ویژه زنبورها، نشانه‌هایی به آن‌ها می‌دهند که به‌طرف گیاه جذب شده و همچنین شیرینی شهد خود را برای جذب هرچه بیشتر گرده‌افشان‌ها، افزایش می‌دهند؛ که این امر در پراکنده شدن بذرها و زنده‌مانی گیاه نقش اساسی را بازی می‌کند. در آزمایشی مشخص شده است که اگر برای گیاهان صدای ضبط شدة خورده شدن برگ توسط گیاه‌خوار پیش از حملة گیاه‌خوار به گیاه پخش شود، گیاه واکنش دفاعی بیشتر و بهتری خواهد داشت. از آنجایی که کنترل حشرات گیاه‌خوار به‌عنوان آفت، برای انسان‌ها بسیار حائز اهمیت است، از این واکنش گیاه به درک صدا می‌توان برای کنترل بهتر آفات بهره جست...