نویسندگان

1 مدیر مسئول نشریه

2 سردبیر نشریه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی