سخن آغازین شماره هفتم نشریه علمی ترویجی دلتا

سخن سردبیر

نویسنده

سردبیر نشریه علمی ترویجی دلتا-دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده

عصر، عصر اطلاعات است و دنیا مملو از اطلاعاتی است که گاه پوچ و بی‌معنا هستند و گاه بر مبنای واقعیت.
در دنیای امروز ما، مرز بین علم و شبه‌علم گاهی به نازکی یک تار مو است و همین امر اهمیت ترویج علم را در میان عموم مردم بیش‌ازپیش آشکار می‏کند چراکه افزایش نسبی دانش عمومی موجب افزایش آگاهی و جلوگیری از پذیرش هرگونه اطلاعاتی می‏شود.