برده‏داری به شیوه‌ای نوین

نوع مقاله : فرهنگ

نویسنده

دانشجوی کارشناسی دبیری مشاوره پردیس علامه طباطبایی ارومیه

چکیده

شاید شما تصور کنید برده‌داری مدت‌ها است که منسوخ شده است اما امروزه برده‌داری به شکلی جدید در جهان وجود دارد. در این نوع از برده‌داری جسم و روان افراد به زنجیر کشیده می‌شود. بسیاری از افراد بدون اینکه خود بدانند برده‌اند یا حتی کسی را به بردگی گرفته‌اند. راه برده گرفتن دیگران ایجاد احساس گناه در آن‌ها است. راه آزادسازی خود و دیگران از برده شدن یا برده گرفتن این است که هنگام تصمیم‌های خود به این فکر کنید که هدفتان از اجرایی کردن این تصمیم خوشحال کردن خود یا آسیب رساندن به دیگران است. این جمله را در زندگی خودتان اصل قرار دهید که تا زمانی که من وارد مرزهای کسی نشوم و کسی وارد مرزهای من نشود آزادم هر کاری که خوشحالم می‌کند انجام دهم و این یعنی سلامت. برای نوشتن این متن، از مبانی رویکرد اصالت در روانشناسی استفاده شده است.