آسیب شناسی سخنرانی‌های انگیزشی

نوع مقاله : فرهنگ

نویسنده

دانشجوی کارشناسی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سخنرانی‌های انگیزشی از موضوعات بسیار محبوب در جامعه است. این مقاله از زوایای گوناگون به این موضوع می‌پردازد و با نگاه روانشناسی این دسته سخنرانی‏ها را نقد می‌کند. همچنین این موضوع بررسی می‌شود که آیا افزایش انگیزه همیشه با عملکرد بهتر همراه است؟ از نمودار یو وارونه برای تحلیل این موضوع استفاده می‌شود و به رابطه‌ی بین شایستگی و اعتمادبه‌نفس پرداخته می‏شود و اثر آن در انگیختگی بررسی می‌شود. همچنین این نوشته حیطه‌ی کاربرد سخنرانی انگیزشی و میزان استفاده از آن‌ را مشخص می‌کند.