دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 1-56 

مطالب عمومی

نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

صفحه 1-56

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی


سخن سردبیر

سخن آغازین

صفحه 3-3

فاطمه سخاوت


یادداشت

نگاهی بر مفهوم ترویج علم

صفحه 4-6

مهران صادقی دلوئی


مطالب عمومی

ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED

صفحه 51-54

علی اصغر خلیلی


شماره‌های پیشین نشریه

خرداد 1398، صفحه 1-56 اسفند 1397، صفحه 1-56 آذر 1397، صفحه 1-56