سومین دورة مسابقة سخنرانی‌های ترویجی UT-TED در دانشگاه تهران برگزار شد

نوع مقاله : خبر و گزارش

نویسنده

مدیر مسئول نشریه

چکیده

سومین دورة مسابقات سخنرانی­های ترویجی UT-TED در تاریخ 9 و 10 اردیبهشت 1398، باهدف فراهم آوردن بستری جهت طرح و تبادل پیشنهادهای علمی و انگیزشی از سوی آنانی که تشنة کنجکاوی و آشنایی با ایده­هایی هستند که قادرند نگرش فردی، زندگی اجتماعی و درنهایت جهان را تغییر دهند، به همت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران برگزار ­شد. در این دوره 129 چکیده وارد مرحلة داوری شدند که از این تعداد 23 اثر موفق به راه‌یابی به مرحلة سخنرانی شدند ...

کلیدواژه‌ها