هوش مصنوعی و تعریف انسان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم‌ها و محاسبات دانشگاه تهران

چکیده

فلاسفه، زیست‌شناسان و عصب‌شناسان همواره در تعریف «انسان» کوشیده‌اند. فلاسفه از نگاه گاها برتری جویانه در تلاش برای نمایش انسان به‌عنوان موجودی برتر بوده‌اند و زیست‌شناسان در تلاش برای یافتن تمایزهای انسان به‌عنوان یک گونة مستقل از سایر گونه‌های زیستی برآمده‌اند و عصب‌شناسان ویژگی‌های گاها فرا ماده‌ای خوانده‌شده انسان را به اصول مادی آن متصل کرده‌اند. در این میان اما گروه دیگری از دانشمندان با طراحی کامپیوتر، عمق جدیدی به این مبحث افزوده‌اند. شاید گام بعدی در تعریف انسان که توسط هوش مصنوعی برداشته خواهد شد، پیشی گرفتن از انسان و خلق مخلوقی توانمندتر از خود آن باشد ...

کلیدواژه‌ها


Bourke, J. (2011). What it Means to be Human: Reflections from 1791 to the Present. Counterpoint Press.
Darwin, C. (1896). The descent of man and selection in relation to sex (Vol. 1). D. Appleton.
Turing, A. Computing machinery and intelligence. Originally published by Oxford University Press on behalf of MIND (the Journal of the Mind Association) 59, 236 (1959), 433-60.
Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. Behavioral and brain sciences, 3(3), 417-424.
Jaynes, J. (1982). The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind (1976). I Harmondsworth: Penguin.