چگونه سیستم عصبی ما سرِ خودِ ما کلاه می‌گذارد

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم شناختی، دانشگاه شهید بهشتی تهران و پژوهشکده علوم شناختی

چکیده

نگاه پردازشگرانه به مغز، بسیاری از جنبه‌های روانشناسی را دگرگون نموده و در پاره‌ای از مطالعات این موضوع که آیا مغز فراتر از آگاهی و اختیاری که تصور می‌کنیم بر ما کنترل دارد، همانند یک چالش جدی بررسی شده است. در مرور پیش رو با نگاهی متفاوت، چند کارکرد حیاتی سیستم عصبی بررسی و ارتباط آن‌ها با عزت‌نفس و نیز موضوعات فردی و اجتماعی با ارائة استدلال و شواهدی مطرح شده است. هدف این مرور ضمن آشنایی مختصر با چند کارکرد مهم و درعین‌حال سوگیری ذهنی، یادآوری این نکته است که در موارد زیادی نظارت بر فعالیت سیستم عصبی می‌تواند تسلط خودکار مغز را در زمان‌هایی که ممکن است تنش‌زا باشد محدود نماید ...

کلیدواژه‌ها


1-      Bandler, R. and Grinder, J. (1975) The structure of magic. Science and Behavior Books Palo Alto, CA.
2-      Branden, N. (2001) The psychology of self-esteem: a revolutionary approach to self-understanding that launched a new era in modern psychology. Jossey-Bass.
3-      Covey, S. R. (1991) The 7 habits of highly effective people. Simon & Schuster New York, NY.
4-      Crocker, J. and Major, B. (1989) ‘Social stigma and self-esteem: The self-protective properties of stigma.’, Psychological review. American Psychological Association, 96(4), p. 608.
5-      Friedenberg, J. D. and Silverman, G. W. (2011) Cognitive Science: An Introduction to the Study of Mind. 2nd edn. SAGE Publications, Inc.
6-      Grinder, J. and Bandler, R. (1976) ‘The structure of magic: II.’ Science & Behavior.
7-      Hsu, J. (2015) ‘Estimate: Human brain 30 times faster than best supercomputers’, IEEE Spectrum.
8-      Lent, R. et al. (2012) ‘How many neurons do you have? Some dogmas of quantitative neuroscience under revision’, European Journal of Neuroscience. Wiley Online Library, 35(1), pp. 1–9.
9-      Shabanali, M. R. (2016) motamem. Available at: https://motamem.org.
10-  Sternberg, R. J. and Sternberg, K. (2012) Cognitive Psychology. Sixth. Wadsworth 20 Davis Drive Belmont, CA 94002-3098 USA.
11-  Thackston, W. M. (2008) The Gulistan (rose garden) of Sa’di: bilingual English and Persian edition with vocabulary. Ibex Publishers.
سیستم عصبی- عزت‌نفس- خطاهای ذهن