دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-56 

مطالب عمومی

نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

صفحه 1-56

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علیرضا صبا؛ سیمین مظاهری تهرانی؛ زهرا توکلی؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ سید محمدحسن حقایقی؛ فرهاد ریاضی؛ حمیدرضا قهرمانی؛ مریم نظری؛ مصطفی محمدی؛ عاطفه صادقی لاری؛ کیمیا مشهدی


مقاله ترویجی

ابر باکتری‌ها

صفحه 14-16

سیمین مظاهری تهرانی


میکروبیوم انسانی

صفحه 45-45

سیمین مظاهری تهرانی


مطالب عمومی

ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED

صفحه 49-54

علی اصغر خلیلی


شماره‌های پیشین نشریه

خرداد 1398، صفحه 1-56 اسفند 1397، صفحه 1-56 آذر 1397، صفحه 1-56