نگرش؛ جهشی برای بهتر زیستن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته‌‌ی رشته مهندسی و علم مواد، مقطع لیسانس، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

نگرش همان چیزی است که می‌تواند رفتارهای ما را نسبت به خودمان و دنیای پیرامون جهت دهد. بر همین اساس فهم عوامل موثر بر تعیین نگرش فرد و توانمندی درک نگرش‌ها و در صورت نیاز تغییر آن‌ها از حیاتی‌ترین عوامل رسیدن به شادی و رضایت درونی هر انسان است. می‌توان گفت نگرش ما نیروی محرکه‌ی زندگی ماست و می‌تواند باعث صعود یا سقوطمان شود. انسان‌های زیادی هستند که موفقیت فردی زیادی دارند، ولی برای رشد رابطه‌های سالم عطش دارند. اگر بخواهیم موقعیت کنونی را عوض کنیم‌، ابتدا باید خود را عوض کنیم و برای این مهم نخست باید دیدگاه و نگرش خویش را دگرگون کنیم ...