نگاهی بر مفهوم ترویج علم

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران

چکیده

ترویج علم که احتمالا ترجمة عبارت‌های انگلیسی Popular science، Science Communication یا Public Engagement است، به ذات دارای مفهوم مشخص و یکپارچه‌ای نیست؛ اما با رجوع به منابع می‎توان یک تعریف کلی از آن ارائه کرد ...

کلیدواژه‌ها


1- Marshall Shepherd (Nov 22, 2016), 9 Tips For Communicating Science To People Who Are Not Scientists, From: https://www.forbes.com/sites/marshallshepherd/2016/11/22/9-tips-for-communicating-science-to-people-who-are-not-scientists/#202541ad66ae.
2- Davies, B.J., and Glasser, N.F., 2014. Analysis of www.AntarcticGlaciers.org as a tool for online science communication. Journal of Glaciology 60(220), 399-406.
3- How Scientists Engage the Public (Feb 15, 2015), How Scientists Engage the Public, From: https://www.pewresearch.org/science/2015/02/15/how-scientists-engage-public.