نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

مطالب عمومی

نویسندگان

1 مدیر مسئول نشریه

2 سردبیر نشریه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

4 مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

5 مشاور نشریه

6 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران

7 خبرنگار

8 کارشناس ارشد علوم شناختی، دانشگاه شهید بهشتی تهران و پژوهشکده علوم شناختی

9 کارشناسی ارشد مخابرات دانشگاه تهران

10 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم‌ها و محاسبات دانشگاه تهران

11 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی – گرایش پرورش زنبورعسل

12 دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی مواد غذایی دانشگاه تهران

13 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

14 دانش‌آموخته ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش سیستم‌های انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

15 دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه تهران

16 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران و طراح شهر

17 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها