بادگیرها و تهویة طبیعی بخشی از تاریخچة ایران یا آیندة جهان!

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

تهویة طبیعی به وسیلة بادگیرها سالیان سال است که تهویة خانه‌ها در بخش‌های کویری ایران را عهد‌ه‌دار است. طبق اسناد تاریخی، خاستگاه بادگیرها، ایران بوده و سپس به سایر کشورها ورود پیدا کرده است. وجود بزرگ‌ترین بادگیر دنیا از نظر ابعادی و نیز تنوع بسیار در بادگیرهای احداث شده در ایران، همگی بیانگر اهمیت و گستردگی این تکنولوژی در گذشته بوده است. درحالی‌که امروزه این تکنولوژی جهانی شده و در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به‌صورت عملی و در پروژه‌های مدرن اجرا می‌شود، در ایران به‌جز شکل سنتی و در بعضی مکان‌های خاص، از آن در پروژه‌ها هیچ استفادة عملی و مدرنی نمی‌شود. هر چند ایران در تلاش است تا بادگیرها را در یونسکو به اسم خود به ثبت برساند اما درصورتی‌که از آن استفاده نشود، حتی در صورت ثبت آن هم در آینده این تکنولوژی با کشورهای استفاده‌کننده از آن عجین شده و ایران این شاهکار مهندسی را از دست خواهد داد ...

کلیدواژه‌ها


1- Dehghani-Sanij M. Wind towers: architecture, climate and sustainability. Taylor & Francis; 2018.
2- Jomehzadeh F, Nejat P, Calautit JK, Yusof MBM, Zaki SA, Hughes BR, et al. A review on windcatcher for passive cooling and natural ventilation in buildings, Part 1: Indoor air quality and thermal comfort assessment. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017;70:736-56.
3- Saadatian O, Haw LC, Sopian K, Sulaiman MY. Review of windcatcher technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2012;16:1477-95..
4- Bahadori M, Mazidi M, Dehghani A. Experimental investigation of new designs of wind towers. Renewable Energy. 2008;33:2273-81.
5- Ghadiri MH, Ibrahim NLN, Aayani R. The effect of wind catcher geometry on the indoor thermal behavior. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 2010;5:381-5.
6- Montazeri H, Montazeri F, Azizian R, Mostafavi S. Two-sided wind catcher performance evaluation using experimental, numerical and analytical modeling. Renewable Energy. 2010;35:1424-35.
7- Dehnavi M, Ghadiri MH, Mohammadi H, Ghadiri MH. Study of wind catchers with square plan: influence of physical parameters. Int J Mod Eng Res (IJMER). 2012;2:559-64.
8- Ghadiri MH, Ibrahim NLN, Mohamed MF. Performance evaluation of four-sided square wind catchers with different geometries by numerical method. Engineering Journal. 2013;17:9-18.
9- Dehghani-Sanij A, Soltani M, Raahemifar K. A new design of wind tower for passive ventilation in buildings to reduce energy consumption in windy regions. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015;42:182-95.
10- Calautit JK, Aquino AI, Shahzad S, Nasir DS, Hughes BR. Thermal comfort and indoor air quality analysis of a low-energy cooling windcatcher. Energy Procedia. 2017;105:2865-70.