نویسنده = فاطمه سخاوت
سخن آغازین شماره پنجم نشریه علمی ترویجی دلتا

دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 4-4

فاطمه سخاوت


به صرف فنجانی چای به سبک مروجان علم

دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 19-30

فاطمه سخاوت


نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی-ترویجی UTTED

دوره 2، شماره 1، آذر 1398، صفحه 1-48

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی


سخن آغازین

دوره 2، شماره 1، آذر 1398، صفحه 3-3

فاطمه سخاوت


تازه های گروه دانشجویی UTTED

دوره 2، شماره 1، آذر 1398، صفحه 6-7

فاطمه سخاوت


نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 1-56

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی


سخن آغازین

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 3-3

فاطمه سخاوت


نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-56

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علیرضا صبا؛ سیمین مظاهری تهرانی؛ زهرا توکلی؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ سید محمدحسن حقایقی؛ فرهاد ریاضی؛ حمیدرضا قهرمانی؛ مریم نظری؛ مصطفی محمدی؛ عاطفه صادقی لاری؛ کیمیا مشهدی


در ترویجِ ترویج علم!

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 7-13

فاطمه سخاوت