سخن آغازین شماره پنجم نشریه علمی ترویجی دلتا

سخن سردبیر

نویسنده

سردبیر نشریه

چکیده

شاید برای همة ما حداقل یکبار شرایطی پیش آمده که در آن آب یا غذایی را که داریم، با کسی شریک شده باشیم تا هیچکداممان تشنه یا گرسنه نمانیم. اما چقدر به این موضوع توجه کرده‌ایم که ذهن آدم‌ها هم تشنه می‌شود و شریک کردن ذهن تشنه در چند جرعه آگاهی، بیش از سیراب کردن جسم تشنه زندگی‌بخش نباشد، کمتر هم نیست؟