نویسنده = علی اصغر خلیلی
نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی-ترویجی UTTED

دوره 2، شماره 1، آذر 1398، صفحه 1-48

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی


نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 1-56

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی


ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED

دوره 1، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 51-54

علی اصغر خلیلی


نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-56

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علیرضا صبا؛ سیمین مظاهری تهرانی؛ زهرا توکلی؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ سید محمدحسن حقایقی؛ فرهاد ریاضی؛ حمیدرضا قهرمانی؛ مریم نظری؛ مصطفی محمدی؛ عاطفه صادقی لاری؛ کیمیا مشهدی


ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 49-54

علی اصغر خلیلی


فایل کامل شماره نخست نشریه UT-TED

دوره 1، شماره 1، آذر 1397، صفحه 1-56

علی اصغر خلیلی