بادگیرها و تهویة طبیعی بخشی از تاریخچة ایران یا آیندة جهان!
1. بادگیرها و تهویة طبیعی بخشی از تاریخچة ایران یا آیندة جهان!

حامد رضایی عزیز آبادی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 32-36

چکیده
  تهویة طبیعی به وسیلة بادگیرها سالیان سال است که تهویة خانه‌ها در بخش‌های کویری ایران را عهد‌ه‌دار است. طبق اسناد تاریخی، خاستگاه بادگیرها، ایران بوده و سپس به سایر کشورها ورود پیدا کرده است. وجود بزرگ‌ترین ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
2. نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1398، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر