نویسنده = ������������ ����������������
همدلی با شخصیت‌های خیالی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 44-46

امیرمحمد دهقان


ادبیات و علوم پزشکی؟ چه خوف!

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 55-58

امیرمحمد دهقان