نویسنده = سیمین مظاهری تهرانی
نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-56

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علیرضا صبا؛ سیمین مظاهری تهرانی؛ زهرا توکلی؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ سید محمدحسن حقایقی؛ فرهاد ریاضی؛ حمیدرضا قهرمانی؛ مریم نظری؛ مصطفی محمدی؛ عاطفه صادقی لاری؛ کیمیا مشهدی


ابر باکتری‌ها

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 14-16

سیمین مظاهری تهرانی


میکروبیوم انسانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 45-45

سیمین مظاهری تهرانی