آیندة رابط‌های انسان-ماشین چگونه خواهد بود؟
1. آیندة رابط‌های انسان-ماشین چگونه خواهد بود؟

فاضل امیرواحدی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 20-22

چکیده
  در این مقاله به بررسی کوتاه سیر تکامل رابط‌های انسان-ماشین خواهیم پرداخت و سپس به‌صورت مفصل‌تر نحوة تعامل انسان با ماشین‌های امروزی به کمک رابط‌های جدید را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد تا بفهمیم که چه ...  بیشتر