بازگشت به مدرسه: سیاستمداران در آزمایشگاه
1. بازگشت به مدرسه: سیاستمداران در آزمایشگاه

رها فرهادنژاد

دوره 2، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 8-12

چکیده
  در فرهنگ عامة ما داستان از دانشمندان تیزهوش یا حکیمان فرزانه که حاکمان خون­خوار را رام می­کنند یا دست‌کم کاری می‌کنند که نیروهای ویرانگر آن‌ها کمی مهار شوند، کم نیست. همة ما داستان هولاکوخان و خواجه ...  بیشتر