مرگ شیرین:‌ یک تجربه عمیقا شخصی
1. مرگ شیرین:‌ یک تجربه عمیقا شخصی

مهرزاد علیزاده

دوره 2، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 40-42

چکیده
  در چند دهة اخیر مطالعات گسترده‌ای در زمینة بیماری دیابت که در حال حاضر ۴۲۵ میلیون نفر را در سراسر دنیا درگیر خود کرده، انجام شده است. هر چند تاکنون درمان قطعی‌ برای این بیماری کشف نشده است، تلاش‌های ...  بیشتر