نویسنده = ����������������������� ����������
تنهایی دم مرگ؛ برداشت نهایی در مدیوم کلوزآپ

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 91-93

فرهاد ریاضی؛ سعیده حسنی‌نویسی