نویسنده = ملیحه شریفی
برده‏داری به شیوه‌ای نوین

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 86-87

ملیحه شریفی