نویسنده = ���������� ����������
آسیب شناسی سخنرانی‌های انگیزشی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 76-79

عرفان نجفی