نویسنده = ������������ ���������� ����������������