نویسنده = �������������������� ����������
کلیشه‌های جنسیتی قالبی برای ساخت شخصیت آدم ‏آهنی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 65-67

هانیه پاکزادیان