نویسنده = ������������ ������������
فوتبال یا قدرت نرم

دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 72-76

ایلیا کرد؛ مهرداد ربیعی