آسان‌مرگی، آری یا نه؟
1. آسان‌مرگی، آری یا نه؟

زهرا محمدباقری

دوره 2، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 37-39

چکیده
  استفاده از درمان‌های نو و تجهیزات پزشکی کارآمد نوید‌بخش زندگی طولانی‌تر برای انسان امروز است؛ اما برخی از بیماران مرگی آسان را به پیمودن مسیر طاقت‌فرسای درمان ترجیح می‌دهند. دیدگاه موافقان این عمل ...  بیشتر