نویسنده = ������ ������������ ����������
گذری بر فیلم Interstellar

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 9-11

بهاره شاه محمدی


درک صدا در گیاهان

دوره 2، شماره 1، آذر 1398، صفحه 28-30

بهاره شاه محمدی