نویسنده = �������������������� ��������
آیندة رابط‌های انسان-ماشین چگونه خواهد بود؟

دوره 2، شماره 1، آذر 1398، صفحه 20-22

فاضل امیرواحدی