نشریه دلتا با امتیاز علمی ترویجی

برطبق یکصد و چهلمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران، نام نشریه UT-TED به "دلتا" تغییر یافت.
همچنین بر اساس مجوز صادر شده از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران با اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریه «دلتا» به صاحب امتیازی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران موافقت شد و به‌عنوان یک نشریه علمی ترویجی و یک امتیازی محسوب می‌شود. این امتیاز به نویسندگان شماره‌های قبلی نیز تعلق خواهد گرفت.

نشریه دانشجویی علمی ترویجی دلتا از آبان ۱۳۹۷ در دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

مشروح خبر در:
https://cultural.ut.ac.ir/?p=8597
https://cultural.ut.ac.ir/?p=8637