رهایی از خود کاذب

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

چکیده

شاید اولین باری که بشر توانایی تفکر را در خودش یافت، خودشناسی تبدیل به مهم‌ترین دغدغة ذهنی وی شد. تا جایی که می‌توان ریشة این کنجکاوی در باب خودشناسی را در فلسفه، عرفان، ادیان و علم روان‌شناسی یافت؛ به خصوص روان‌شناسی که هدفش بررسی فرایندهای روانی در چارچوب علمی می‌باشد و منظور از فرایند روانی، زیرمجموعة وسیعی شامل مواردی مانند احساس، ادراک و شخصیت است که منجر به خودشناسی می‌شود. در این مسیر  بسیاری بودند که دست بر تحلیل موشکافانة شخصیت انسان زدند؛ افرادی همچون فروید، ملانی کلاین که بعدهای مختلف شخصیت را در دوران کودکی ریشه‌یابی کردند و بر این دوران تأکید بسیاری داشتند. در این میان، دونالد وینیکات پزشک متخصص اطفال و روان‌کاو انگلیسی، نظریه‌ای را مطرح کرد که بر دوران روان‌شناسی معاصر تاثیر به سزایی گذاشت.

کلیدواژه‌ها