قاتل خاموش

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

چکیده

فشار خون نیرویی است که خون بر دیوارة رگ‌هایی که در آن جریان دارد، وارد می‌کند. فشار خون بالا یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید کنندة سلامت انسان‌ها به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، است. همچنین یک بیماری چند علتی است که در نتیجة تعامل عوامل محیطی و ژنتیکی مختلف ایجاد می‌شود و استرس از جمله عوامل ایجادکننده و تسریع‌کنندة آن می‌باشد. در این مقاله رابطة سطح استرس با فشار خون بالا و راه مقابله با آن بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها