دنیای باکتریایی روده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشجوی دکترای پیوستة بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

چکیده

باکتری‌ها موجودات بسیار کوچکی هستند که در محیط‌های مختلف از جمله لولة گوارشی بدن ما یافت می‌شوند. این موجودات با تجزیة مواد غذایی و تولید محصولات گوناگون بر سلول‌های مختلف بدن از جمله سلول‌های ایمنی و حتی سلول‌های عصبی مغز تاثیر می‌گذارند. بر هم خوردن تعادل خانواده‌های باکتریایی در پیشروی انواع بیماری‌ها از جمله آلزایمر نقش دارد. روش‌های نوین مانند استفادة هدفمند از پروبیوتیک‌ها یکی از امکانات ما برای جلوگیری از پیشروی آلزایمر و دیگر بیماری‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی
(1) روده کوچک و نقش آن در دستگاه گوارش | هر آنچه باید بدانید، 1399، سازمان علمی و آموزشی «فرادرس»

منابع انگلیسی
[1] Kho ZY, Lal SK. The Human Gut Microbiome - A Potential Controller of Wellness and Disease. Front Microbiol. 2018; 9:1835.
[2] Zmora, N., Suez, J. & Elinav, E. You are what you eat: diet, health and the gut microbiota. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2019; 16, 35–56.
[3] Course of ALS may be affected by gut microbes, new study shows, 2019, Credit: nobeastsofierce / Shutterstovk
[4] Dieterich, W.; Schink, M.; Zopf, Y. Microbiota in the Gastrointestinal Tract. Med. Sci. 2018, 6, 116.
[5] Angelucci, F., Cechova, K., Amlerova, J. et al. Antibiotics, gut microbiota, and Alzheimer’s disease. J Neuroinflammation 2019; 16, 108.
[6] Artificial gut aims to expose the elusive microbiome, 2019, Photo: Glen Cooper
[7] Kowalski K, Mulak A.  Brain-Gut-Microbiota Axis in Alzheimer’s Disease.  J Neurogastroenterol Motil 2019; 25:48-60.