دنیای باکتریایی روده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشجوی دکترای پیوستة بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

چکیده

باکتری‌ها موجودات بسیار کوچکی هستند که در محیط‌های مختلف از جمله لولة گوارشی بدن ما یافت می‌شوند. این موجودات با تجزیة مواد غذایی و تولید محصولات گوناگون بر سلول‌های مختلف بدن از جمله سلول‌های ایمنی و حتی سلول‌های عصبی مغز تاثیر می‌گذارند. بر هم خوردن تعادل خانواده‌های باکتریایی در پیشروی انواع بیماری‌ها از جمله آلزایمر نقش دارد. روش‌های نوین مانند استفادة هدفمند از پروبیوتیک‌ها یکی از امکانات ما برای جلوگیری از پیشروی آلزایمر و دیگر بیماری‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها