نویسنده = ������������ �������� ����������
فرار از نقطه‏‌ی آبی کمرنگ

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 35-38

سمانه احمدی؛ زینب سادات لسانی