دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 1-56 

مطالب عمومی

1. فایل کامل شماره نخست نشریه UT-TED

صفحه 1-56

علی اصغر خلیلی


شماره‌های پیشین نشریه

بهار 1398، صفحه 1-56 زمستان 1397، صفحه 1-56 پاییز 1397، صفحه 1-56