نگرش؛ جهشی برای بهتر زیستن
1. نگرش؛ جهشی برای بهتر زیستن

مصطفی محمدی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1397، ، صفحه 40-41

چکیده
  نگرش همان چیزی است که می‌تواند رفتارهای ما را نسبت به خودمان و دنیای پیرامون جهت دهد. بر همین اساس فهم عوامل موثر بر تعیین نگرش فرد و توانمندی درک نگرش‌ها و در صورت نیاز تغییر آن‌ها از حیاتی‌ترین عوامل ...  بیشتر
نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED
2. نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علیرضا صبا؛ سیمین مظاهری تهرانی؛ زهرا توکلی؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ سید محمدحسن حقایقی؛ فرهاد ریاضی؛ حمیدرضا قهرمانی؛ مریم نظری؛ مصطفی محمدی؛ عاطفه صادقی لاری؛ کیمیا مشهدی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-56

چکیده
    بیشتر