دومین دوره مسابقه سخنرانی‌های ترویجی UT-TED دانشگاه تهران برگزار شد
1. دومین دوره مسابقه سخنرانی‌های ترویجی UT-TED دانشگاه تهران برگزار شد

فرین حسین روحانیان

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1397، ، صفحه 4-6

چکیده
  دومین دوره مسابقات سخنرانی­‌های ترویجی UT-TED به همت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران با هدف فراهم آوردن بستری جهت طرح و تبادل پیشنهادهای علمی و انگیزشی از سوی آنانی که تشنه کنجکاوی و آشنایی با ...  بیشتر